Thông báo nộp bằng Tốt nghiệp công chứng

Thông báo nộp bằng tốt nghiệp có công chứng, bổ sung vào hồ sơ dự tuyển của các lớp khóa k2 và k3