Chương trình Đào tạo Kỹ sư Thực hành Xây dựng 2,5 năm

Chương trình Đào tạo Kỹ sư Thực hành Nghề Kỹ thuật Xây dựng 2,5 năm.

Sau khi ra trường các bạn có thể làm việc ở:

- Các đơn vị thi công xây dựng: giám sát, cán bộ quản lý kỹ thuật, trực tiếp thi công, tổ chức thi công, thầu xây dựng...

- Các đơn vị tư vấn Thiết kế, lập sự toán, lập hồ sơ dự thầu, hoàn công công trình, quản lý chất lượng công trình.

- Các đơn vị phòng thí nghiệm kiểm định, ban quản lý các dự án...