Tổng công ty Lương thực Miền Nam tuyển dụng

Tuyển dụng kỹ sư thực hành Xây dựng

TUYỂN DỤNG KTV PHÒNG THÍ NGHIỆM XÂY DỰNG

Phòng thí nghiệm kiểm định Las-xd 946 thuộc Công ty TNHH Tư Vấn ĐTXD B&V (tại P. Bình Khánh, TP. Long Xuyên) cần tuyển